FAQs Complain Problems

चमेना गृह सञ्चालनको लागि दोस्रो पटक शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ८४,९(क) बमोजिम न्यूनतम ३ (तीन) वटा दरभाउपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही हुने अवस्था नरहेको हुदाँ पूनः ७(सात) दिनको म्याद राखी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

आर्थिक वर्ष: